Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

0932 f4ff 390
Reposted fromoolacile oolacile vialabellavita labellavita
pijanapowietrzem
pijanapowietrzem
2393 8b5f 390
pijanapowietrzem
pijanapowietrzem
7232 a947 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaayati ayati
pijanapowietrzem
8772 2189 390
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viakatalama katalama
pijanapowietrzem
pijanapowietrzem
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
pijanapowietrzem
2893 db53 390
Reposted fromdominik dominik viaarrependimento arrependimento
pijanapowietrzem
Kobiety mogą zrozumieć tylko to, co jest kobiece w mężczyźnie, mężczyźni tylko to, co jest męskie w kobiecie. Innymi słowy, żadna płeć nigdy nie zrozumie drugiej. Tłumacząc sobie jego zachowanie, możesz być pewna, że się mylisz. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"

June 30 2015

pijanapowietrzem
Jeśli marnowanie czasu daje Ci radość, to nie jest to czas zmarnowany.
— John Lennon

June 23 2015

5160 dfb5
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viadeLioncourt deLioncourt
pijanapowietrzem

as-valentine:

If you want to feel even more insignificant just look up.

pijanapowietrzem
4726 f8c3 390
Reposted frompursuit pursuit viaarrependimento arrependimento
pijanapowietrzem
9837 37f8 390
pijanapowietrzem
1815 8db3 390
Reposted fromlouse louse vianoisetales noisetales
pijanapowietrzem
2343 13c8 390
Reposted fromnumbereight numbereight vianoisetales noisetales
pijanapowietrzem
1947 7cfd 390
Reposted fromsinned sinned viamahoniova mahoniova
pijanapowietrzem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl